สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกุลธเนศ   พลอยเลิศ
2. นางสาวจันจิรา   มีมุ่งบุญ
3. นายณัฐพล   ชาวนา
4. นางสาวณิชาภัทร   บุญเต็ม
5. นายทักษ์ดนัย   แสงอ่อน
6. นางสาวทิพหทัย   ศรีวิลาศ
7. นางสาวปทุมทิพย์   แก้วศรี
8. นางสาววิรัญดา   สมบัติ
9. นายอภิชาติ  โต๊ะงาม
10. นายอัษฎาวุธ  สุทธิทาธีร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา
2. นางวิไลลักษณ์   มะโนแสน
3. นายธวัชชัย   พวกดี
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนพร   เรืองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงธันญ์ชนก   มีมุ่งบุญ
3. เด็กหญิงนภัสสร   วิเชียรฉาย
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอกไม้พุ่ม
5. เด็กหญิงศตางศ์   ลิมปการณ์
6. เด็กหญิงสายชล   หอมรำพึง
7. เด็กหญิงสุจิตรา   จำปาเทศ
8. เด็กหญิงสุพรรณษา   สังสีแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์   เวชกามา
2. นางวิไลลักษณ์   มะโนแสน
3. นายธวัชชัย   พวกดี
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันจิรา   มีมุ่งบุญ
2. นางสาวจันทรรัตน์   จงจิต
3. นางสาวณัฐธิดา   รุ่งเรือง
4. นางสาวณิชาภัทร   บุญเต็ม
5. นางสาววิรัญดา   สมบัติ
6. นางสาวสุรีภรณ์   จันตะโส
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา
2. นางวิไลลักษณ์   มะโนแสน
3. นายธวัชชัย   พวกดี