สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิสรา  เพ็ชรประดับ
 
1. นางเบ็ญจมาศ   บุณยะกาญจน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนัฐพล   มีไชโย
 
1. นางสุภาภรณ์  มากสืบมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัชนชา  อารักษ์ประชาดี
 
1. นางเบ็ญจมาศ  บุณยะกาญจน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายวุฒิพร   การะเกษ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สุรสาร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายชัยธวัช   วงศ์มะเซาะ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   วิลา
 
1. นายประณต  วงษ์ทน
2. นางสาวกาญจนา  ฐิติพีรวัฒน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.49 ทอง 14 1. เด็กหญิงอุษา  ศรีทาดี
2. เด็กชายเพชรพัสสน   เพชรวิจิตร
 
1. นางภาวดี   แก้วเหลา
2. นายนราธร  แว่นแก้ว
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวน้ำริน   ลักขษร
2. นางสาวอารีรัตน์  ไทรสง่า
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์พิทักษ์
2. นายรังสฤษฎ์  สีเภา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรกานต์   ทองนุ่ม
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอนงค์   อรรศจรรย์
2. เด็กหญิงเจตสุตา   เกสทอง
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยมาภรณ์  นกลอย
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายฐิติพงศ์   นิมมา
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชาย ธีรโชติ  พวกดี
 
1. นายธวัชชัย  พวกดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุพงษ์  หนูแก้ว
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายต่อบุญ   ปุ้ยตระกูล
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกุลธเนศ   พลอยเลิศ
2. นางสาวจันจิรา   มีมุ่งบุญ
3. นายณัฐพล   ชาวนา
4. นางสาวณิชาภัทร   บุญเต็ม
5. นายทักษ์ดนัย   แสงอ่อน
6. นางสาวทิพหทัย   ศรีวิลาศ
7. นางสาวปทุมทิพย์   แก้วศรี
8. นางสาววิรัญดา   สมบัติ
9. นายอภิชาติ  โต๊ะงาม
10. นายอัษฎาวุธ  สุทธิทาธีร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา
2. นางวิไลลักษณ์   มะโนแสน
3. นายธวัชชัย   พวกดี
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนพร   เรืองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงธันญ์ชนก   มีมุ่งบุญ
3. เด็กหญิงนภัสสร   วิเชียรฉาย
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ดอกไม้พุ่ม
5. เด็กหญิงศตางศ์   ลิมปการณ์
6. เด็กหญิงสายชล   หอมรำพึง
7. เด็กหญิงสุจิตรา   จำปาเทศ
8. เด็กหญิงสุพรรณษา   สังสีแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์   เวชกามา
2. นางวิไลลักษณ์   มะโนแสน
3. นายธวัชชัย   พวกดี
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันจิรา   มีมุ่งบุญ
2. นางสาวจันทรรัตน์   จงจิต
3. นางสาวณัฐธิดา   รุ่งเรือง
4. นางสาวณิชาภัทร   บุญเต็ม
5. นางสาววิรัญดา   สมบัติ
6. นางสาวสุรีภรณ์   จันตะโส
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เวชกามา
2. นางวิไลลักษณ์   มะโนแสน
3. นายธวัชชัย   พวกดี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ผลพันธิน
2. เด็กชายวิธวินท์  เรืองศรี
 
1. นางสาวสุวิมล  แกล้วกล้า
2. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายรัตนะ  นาคประกอบ
2. นายศิรสิทธิ์  อินทร์สุข
 
1. นางสาวสุวิมล  แกล้วกล้า
2. นางสาวณัฐพร  ตันติสาครเขต
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสันติชัย  ทวีปะ
 
1. นางนิษฐา  กลิ่นเอี่ยม
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนารี   อินจะศร
 
1. นางนฤชล  ชัยจิต
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สุขเกษม
2. เด็กชายบรรณกรต   โถแก้ว
 
1. นางสุภาภรณ์  มากสืบมี
2. นางสาวสุวิมล  แกล้วกล้า