สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพรัตน์  พูลอ่อน
2. เด็กชายพรพิชัย  สีธินัน
3. เด็กชายภูวดล  พิมพ์โคตร
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริประภา  พันสายออ
2. เด็กหญิงศุภิสร  ปรีชาพันธ์
3. เด็กหญิงเกศกนก  คำศรีสุข
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฉัตรตรา  ถือวัน
2. เด็กชายชญานนท์  จันลอย
3. เด็กหญิงทิพามณี  ยะฝั้น
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
4 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชมพูนุช  งามศรีขำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ภูมาสี
3. เด็กหญิงรุจิประภา  เลี้ยงฤทัย
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  สวัสดี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สู่สร้อย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขระ
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เภารัศมี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  อักษรพรมราช
3. เด็กหญิงอปราชิตา  สุขสม
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุขเจริญยศ
2. เด็กหญิงชญาลักษณ์  เกลียววงค์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ