สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายวายุ  วสนาท
 
1. นายสงกรานต์  มั่นจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แสงรัตนทองคำ
 
1. นายสงกรานต์  มั่นจิตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.99 ทอง 15 1. เด็กหญิงธนพร  แสวงผล
2. เด็กชายปิติพงษ์  อุทธศรี
 
1. นางณัฐธยาน์  นิ่มแย้ม
2. นางสาวศิริมา  ไชยทองพันธ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภาษี
2. เด็กหญิงเกวลิน  ธงศรี
 
1. นายฐนาทิจจ์  ภิญโญวิศาล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ก้อมอ่อน
 
1. นางเบญจมาภรณ์  รุ่งโรจน์เกษตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงรักษิณา  ปุริธัมเม
 
1. นางเบญจมาภรณ์  รุ่งโรจน์เกษตร
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธนัชชา  ทับทิมเทศ
 
1. นางขรินทร์ทิพย์  แพรกระทุ่ม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุพรรณนอก
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ม่วงสอน
 
1. นางขรินทร์ทิพย์  แพรกระทุ่ม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุตรวิเศษ
2. เด็กหญิงปริยากร  อุดมสุข
3. เด็กหญิงศศิ  บัวทอง
 
1. นางเบญจมาภรณ์  รุ่งโรจน์เกษตร
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชไมพร  พุ่มบ้านยาง
2. เด็กชายณฐนนท์  รัตนารี
 
1. นายสิงขร  พุ่มชะเอม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายนราธิป  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายพชร  ชัยยะ
 
1. นายสิงขร  พุ่มชะเอม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพรัตน์  พูลอ่อน
2. เด็กชายพรพิชัย  สีธินัน
3. เด็กชายภูวดล  พิมพ์โคตร
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริประภา  พันสายออ
2. เด็กหญิงศุภิสร  ปรีชาพันธ์
3. เด็กหญิงเกศกนก  คำศรีสุข
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
14 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฉัตรตรา  ถือวัน
2. เด็กชายชญานนท์  จันลอย
3. เด็กหญิงทิพามณี  ยะฝั้น
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
15 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชมพูนุช  งามศรีขำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ภูมาสี
3. เด็กหญิงรุจิประภา  เลี้ยงฤทัย
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  สวัสดี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สู่สร้อย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขระ
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เภารัศมี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  อักษรพรมราช
3. เด็กหญิงอปราชิตา  สุขสม
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุขเจริญยศ
2. เด็กหญิงชญาลักษณ์  เกลียววงค์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ