สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายวายุ  วสนาท
 
1. นายสงกรานต์  มั่นจิตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ก้อมอ่อน
 
1. นางเบญจมาภรณ์  รุ่งโรจน์เกษตร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุตรวิเศษ
2. เด็กหญิงปริยากร  อุดมสุข
3. เด็กหญิงศศิ  บัวทอง
 
1. นางเบญจมาภรณ์  รุ่งโรจน์เกษตร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เภารัศมี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  อักษรพรมราช
3. เด็กหญิงอปราชิตา  สุขสม
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ