สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แสงรัตนทองคำ
 
1. นายสงกรานต์  มั่นจิตร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.99 ทอง 15 1. เด็กหญิงธนพร  แสวงผล
2. เด็กชายปิติพงษ์  อุทธศรี
 
1. นางณัฐธยาน์  นิ่มแย้ม
2. นางสาวศิริมา  ไชยทองพันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงรักษิณา  ปุริธัมเม
 
1. นางเบญจมาภรณ์  รุ่งโรจน์เกษตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายนราธิป  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายพชร  ชัยยะ
 
1. นายสิงขร  พุ่มชะเอม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  สวัสดี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  สู่สร้อย
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขระ
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภัทร  สุขเจริญยศ
2. เด็กหญิงชญาลักษณ์  เกลียววงค์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ