สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ปัญญาสุข
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.58 ทอง 7 1. นางสาวศุภาพิชญ์  เมืองนาง
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกนกกร  พลอยเจ๊ก
 
1. นายยงยุทธ  แสนคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 8 1. นางสาวอัญชิษา  ทุมทัดทราย
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศาธิณี  เลิศลอย
 
1. นางสาวรังสินี  เบ้าวันดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาวหทัยกรานต์  เหี้ยมหาญ
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  อ่อนพุ่ม
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรุณี  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิพิมัย  เดชราช
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.31 ทอง 4 1. นางสาวนพเก้า  เมืองพรม
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สนธิวุธ
2. เด็กหญิงชลธิชา  รวยทรัพย์
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
2. นายยงยุทธ  แสนคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวสุกุลรัตน์  ยินดี
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ