สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ปัญญาสุข
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.58 ทอง 7 1. นางสาวศุภาพิชญ์  เมืองนาง
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกนกกร  พลอยเจ๊ก
 
1. นายยงยุทธ  แสนคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 8 1. นางสาวอัญชิษา  ทุมทัดทราย
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศาธิณี  เลิศลอย
 
1. นางสาวรังสินี  เบ้าวันดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาวหทัยกรานต์  เหี้ยมหาญ
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  อ่อนพุ่ม
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรุณี  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิพิมัย  เดชราช
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.31 ทอง 4 1. นางสาวนพเก้า  เมืองพรม
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สนธิวุธ
2. เด็กหญิงชลธิชา  รวยทรัพย์
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
2. นายยงยุทธ  แสนคำ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวสุกุลรัตน์  ยินดี
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สามารถ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกลี้ยงเกิด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 12 1. นายอุดมทรัพย์  อุดสา
 
1. นายณัฐพล  ชื่นจิตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธิติมา  แสนจ้ำ
 
1. นายนรินทร์  โพธิ์มั่น
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพีรดา  แซ่ลี้
 
1. นายนรินทร์  โพธิ์มั่น
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวประภาสิริ  น้อยนาโชติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกลี้ยงเกิด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นายวีรชล  คล้ายคลึง
 
1. นายณัฐพล  ชื่นจิตร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.86 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤษณะ   สิงห์นันต์
2. เด็กชายน้ำเพชร  ศรีวิไล
3. เด็กหญิงบุญยาพร  ยิ้มสิริวิบูลย์
 
1. นางสาววิสุดา  ใจทัด
2. นายพิจักขนันต์  อินธะนะ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 13 1. นายพันธ์ศิล  ดวงพลอย
2. นายวัฒนชัย  ภูมิอินทร์
3. นายศิวชาญชัย  อินทรโชติ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองเจียว
2. นางสาววิสุดา  ใจทัด
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  กัณหะวัฒนะ
2. เด็กชายภควัต  วงศ์ศิริพรพันธ์
3. เด็กหญิงอริสา  เผือกอุดม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองเจียว
2. นางสาววิสุดา  ใจทัด
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวจันทรรัตน์  ติดชัยภูมิ
2. นางสาวชลนิภา  เชิดชู
3. นางสาววิมลพร  เพิ่มนาม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองเจียว
2. นางสาววิสุดา  ใจทัด
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทนันท์  นุขุนทด
2. เด็กชายเนติพน  พุทธาพร
 
1. นายพิจักขนันต์  อินธะนะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายศุภฌา  จุดใหญ่
2. เด็กชายสมคิด  งามเจริญวงษ์
 
1. นายพิจักขนันต์   อินธะนะ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายชินกร   สุวจันทร์
2. นางสาวบุสตานีย์   ใยมา
3. นางสาวปาริชาติ   โพธิ์เจริญ
4. นางสาวศิริกาญดา   บุญนะอภัย
5. นางสาวสุณีรัตน์   ชาชาญ
 
1. นายเมธาพงศ์  แก้วรักษ์
2. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   เทพพิบาล
2. เด็กชายวชิรวิชญ์   หนูน่วม
3. เด็กชายวัลลภ   ทำแนบ
4. เด็กชายศิวัฒน์   หงษ์ทอง
5. เด็กชายเจษฎา   ส้มหวาน
 
1. นายสุขสวัสดิ์  มณีโสม
2. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.3 เงิน 10 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองตำลึง
 
1. นางอำไพรัตน์  อาจเจริญ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.65 เงิน 8 1. นางสาวเนตรนภา  บุญกิจพิสิฐ
 
1. นางอำไพรัตน์  อาจเจริญ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง 7 1. เด็กชายกรกริช   ยุติธรรมพิทักษ์
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   ชาญชัย
 
1. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
2. นางสาวสิริณัญช์  ทองงาม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 61.68 ทองแดง 11 1. นายกรวิชญ์   บัวบาน
2. นางสาววานิชดากร  ชาญชัย
 
1. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  คงดี
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญยิ่ง
2. นางสาวมาลินี  พะตะวงศ์
 
1. นายธนากร  ขจรฟุ้ง
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวนภัสสร  พรมแพงดี
2. นางสาววิชชุลดา  พึ่งจิตตน
 
1. นายพนาไพร  มาโยธา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บัวคลี่
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ปัญญาสุข
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 7 1. นางสาวกัลยาดา  เดชใด
2. นายจักรวาล  อุ่นอก
3. นายปริญญา  สีแสง
4. เด็กชายวัศพล  จรูญชนม์
5. นายอดิศร  วาจาประเสริฐ
6. นายไกรวิทย์  ชิดชม
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  นิลประดับ
2. นางสาวกาญจนา  เพชรหาญ
3. เด็กชายกิตติทัต  ตรีชัย
4. เด็กหญิงจริยา  กริ่มใจ
5. นายจักรวาล  อุ่นอก
6. นางสาวจิตตาภา  ปุ้นผล
7. เด็กหญิงชลธิชา  เพชรหาญ
8. นางสาวณัฐฌานันฐ์  วงษ์บัณฑิต
9. เด็กหญิงน้ำพลอย  ศรีวิไล
10. เด็กหญิงบุณยานุช  อินทรกำแหง
11. เด็กหญิงประติมา  คืดนอก
12. เด็กหญิงปริฉัตร  สาตร์จีนพงษ์
13. นายปริญญา  สีแสง
14. เด็กหญิงปิยนุช  ชาติเชื้อ
15. เด็กหญิงปิยนุช  สิงห์โต
16. นางสาวปุณยาพร  ปัญญาสุข
17. นางสาวพรวิภา  สีเสน
18. นายพัชรพล  ช่างคิด
19. นางสาวพิมพ์นุดา  ชูประดิษฐ์
20. นางสาวพุทธชาด  -
21. เด็กหญิงภัณฑิรา  อ้นจันทร์
22. เด็กชายภัทรพงษ์  นาคนวล
23. เด็กหญิงมัญเชฏฐิกา  ผมอ่อน
24. นางสาวมายาวี  คงสะโตร์
25. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  โรจนพัฒน์
26. เด็กชายวัศพล  จรูญชนม์
27. เด็กหญิงศุภมาศ  น่วมเปี่ยม
28. เด็กชายศุภโชค  ภู่ระหงษ์
29. เด็กหญิงสาวิตรี  บัวคลี่
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาดายัง
31. นางสาวสุวีรยา  สุวีรยา
32. นายอดิศร  วาจาประเสริฐ
33. เด็กหญิงอรเก้า  โนรี
34. เด็กหญิงอลิสา  จำปาศรี
35. เด็กหญิงอุมาพร  ใจว่อง
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพ็ชรช่อจินดา
37. เด็กหญิงเขมาพร  อังกุลดี
38. นางสาวเจนจิรา  เจนวิถี
39. นายไกรวิทย์  ชิดชม
40. เด็กชายไพบูลย์  สร้อยสังวาล
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
2. นายอทิตยบุตร  เหมาะเจาะ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมงคล  เฉลยชอบ
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงประติมา  คืดนอก
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 1. นางสาวกัลยาดา  เดชใด
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 1. นางสาวศิรินภา  อ่อนอึ่ง
 
1. นางสาวรังสินี  เบ้าวันดี
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยารัตน์  คำอาจ
2. เด็กหญิงชลมาศ   ชัยทอง
3. นางสาวธนภรณ์  วงศ์วาร
4. นางสาวนันทวัณ  วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ตีเงิน
6. นางสาวอรปรีญา  เพชรน่วม
 
1. นางธนารักษ์  มากรุ่ง
2. นางสาวรังสินี  เบ้าวันดี
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  น้อยสารบัน
 
1. นางสาวรุ้งนิภา  งาตา
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.16 ทอง 5 1. เด็กหญิงปารวีร์  สวัสดิ์พาณิชย์
 
1. นายเอกราช  ช่างเกตุ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.33 เงิน 9 1. นางสาวสุมิตตา  ระวังกิจ
 
1. นางวาสนา  วงษ์จริต
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 32.34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สายงาม
 
1. นางฉันท์ชนก  กลิ่นจันทร์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุสริน  ใยมา
2. เด็กชายพงศกร  รอดเขียว
3. เด็กชายวทัญญู  มีษา
4. เด็กหญิงวาสิฏฐี  มีกุศล
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ระวังกิจ
 
1. นายเอกราช  ช่างเกตุ
2. นางฉันท์ชนก  กลิ่นจันทร์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 8 1. นางสาวกวินทิพย์  โยคี
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  เทพณรงค์
3. นายภานุวัฒน์  ใจแจ้ง
4. นายภูวดล  ทองอร่าม
5. นางสาววาสนา  ธรรมทันตา
 
1. นางสาวสมปอง  เหล็กดี
2. นางพรพิศ  จรัสเวคิน
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวรักษ์ศินันท์  พูลเขตกรรณ์
 
1. นางสาวสมปอง  เหล็กดี
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงรุ้งแก้ว  หอมแดง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  กว้างขวาง
 
1. นายธีรเชษฐ์  อรุณยมาตร์
2. นายสุรพล  เย็นทรวง
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายภราดล  แสงเทียน
2. นายสหัสวรรษ  พุ่มโพธิ์
 
1. นายธีรเชษฐ์  อรุณยมาตร์
2. นายสุรพล  เย็นทรวง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวกมลชนก  นามไพร
2. นางสาวกษมาพร   ควรบุบผา
 
1. นายจตุพล  นรินรัมย์
 
52 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไพศาลฤทธิ์
 
1. นางสาววรรษมล   อาจเจริญ
 
53 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัช  เอี่ยมพ่อค้า
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
54 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิศิษฐ  ปิ่นทอง
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
55 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤเบศร์  อำนาจธรรม
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
56 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญามาศ   สุดแสง
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
57 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอมรา   ตามญาติ
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
58 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร   สำเภา
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
59 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยสิริ  งามประหยัด
2. นายยศพนธ์  เกวียนสูงเนิน
 
1. นายธีรเชษฐ์  อรุณยมาตร์
2. นายนรายุทธ  คันทัพไทย