สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สามารถ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกลี้ยงเกิด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 12 1. นายอุดมทรัพย์  อุดสา
 
1. นายณัฐพล  ชื่นจิตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธิติมา  แสนจ้ำ
 
1. นายนรินทร์  โพธิ์มั่น
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพีรดา  แซ่ลี้
 
1. นายนรินทร์  โพธิ์มั่น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นายวีรชล  คล้ายคลึง
 
1. นายณัฐพล  ชื่นจิตร