สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกนกกร  พลอยเจ๊ก
 
1. นายยงยุทธ  แสนคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศาธิณี  เลิศลอย
 
1. นางสาวรังสินี  เบ้าวันดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาวหทัยกรานต์  เหี้ยมหาญ
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิพิมัย  เดชราช
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง