สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกนกกร  พลอยเจ๊ก
 
1. นายยงยุทธ  แสนคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศาธิณี  เลิศลอย
 
1. นางสาวรังสินี  เบ้าวันดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาวหทัยกรานต์  เหี้ยมหาญ
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิพิมัย  เดชราช
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สามารถ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกลี้ยงเกิด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 12 1. นายอุดมทรัพย์  อุดสา
 
1. นายณัฐพล  ชื่นจิตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธิติมา  แสนจ้ำ
 
1. นายนรินทร์  โพธิ์มั่น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพีรดา  แซ่ลี้
 
1. นายนรินทร์  โพธิ์มั่น
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นายวีรชล  คล้ายคลึง
 
1. นายณัฐพล  ชื่นจิตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 13 1. นายพันธ์ศิล  ดวงพลอย
2. นายวัฒนชัย  ภูมิอินทร์
3. นายศิวชาญชัย  อินทรโชติ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองเจียว
2. นางสาววิสุดา  ใจทัด
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 32.34 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สายงาม
 
1. นางฉันท์ชนก  กลิ่นจันทร์