สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 8 1. นางสาวอัญชิษา  ทุมทัดทราย
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.86 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤษณะ   สิงห์นันต์
2. เด็กชายน้ำเพชร  ศรีวิไล
3. เด็กหญิงบุญยาพร  ยิ้มสิริวิบูลย์
 
1. นางสาววิสุดา  ใจทัด
2. นายพิจักขนันต์  อินธะนะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นายชินกร   สุวจันทร์
2. นางสาวบุสตานีย์   ใยมา
3. นางสาวปาริชาติ   โพธิ์เจริญ
4. นางสาวศิริกาญดา   บุญนะอภัย
5. นางสาวสุณีรัตน์   ชาชาญ
 
1. นายเมธาพงศ์  แก้วรักษ์
2. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 61.68 ทองแดง 11 1. นายกรวิชญ์   บัวบาน
2. นางสาววานิชดากร  ชาญชัย
 
1. นายสุริวัฒชัย  มณฑล
2. นางสาวเสาวลักษณ์  คงดี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายปฏิภาณ  เจริญยิ่ง
2. นางสาวมาลินี  พะตะวงศ์
 
1. นายธนากร  ขจรฟุ้ง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 1. นางสาวนภัสสร  พรมแพงดี
2. นางสาววิชชุลดา  พึ่งจิตตน
 
1. นายพนาไพร  มาโยธา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 65.3 ทองแดง 7 1. นางสาวกัลยาดา  เดชใด
2. นายจักรวาล  อุ่นอก
3. นายปริญญา  สีแสง
4. เด็กชายวัศพล  จรูญชนม์
5. นายอดิศร  วาจาประเสริฐ
6. นายไกรวิทย์  ชิดชม
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  น้อยสารบัน
 
1. นางสาวรุ้งนิภา  งาตา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 8 1. นางสาวกวินทิพย์  โยคี
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  เทพณรงค์
3. นายภานุวัฒน์  ใจแจ้ง
4. นายภูวดล  ทองอร่าม
5. นางสาววาสนา  ธรรมทันตา
 
1. นางสาวสมปอง  เหล็กดี
2. นางพรพิศ  จรัสเวคิน