สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สนธิวุธ
2. เด็กหญิงชลธิชา  รวยทรัพย์
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
2. นายยงยุทธ  แสนคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน 13 1. นางสาวสุกุลรัตน์  ยินดี
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวประภาสิริ  น้อยนาโชติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เกลี้ยงเกิด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.3 เงิน 10 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองตำลึง
 
1. นางอำไพรัตน์  อาจเจริญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.65 เงิน 8 1. นางสาวเนตรนภา  บุญกิจพิสิฐ
 
1. นางอำไพรัตน์  อาจเจริญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงประติมา  คืดนอก
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.33 เงิน 9 1. นางสาวสุมิตตา  ระวังกิจ
 
1. นางวาสนา  วงษ์จริต
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวรักษ์ศินันท์  พูลเขตกรรณ์
 
1. นางสาวสมปอง  เหล็กดี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายภราดล  แสงเทียน
2. นายสหัสวรรษ  พุ่มโพธิ์
 
1. นายธีรเชษฐ์  อรุณยมาตร์
2. นายสุรพล  เย็นทรวง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวกมลชนก  นามไพร
2. นางสาวกษมาพร   ควรบุบผา
 
1. นายจตุพล  นรินรัมย์