สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  กัณหะวัฒนะ
2. เด็กชายภควัต  วงศ์ศิริพรพันธ์
3. เด็กหญิงอริสา  เผือกอุดม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองเจียว
2. นางสาววิสุดา  ใจทัด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวจันทรรัตน์  ติดชัยภูมิ
2. นางสาวชลนิภา  เชิดชู
3. นางสาววิมลพร  เพิ่มนาม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทองเจียว
2. นางสาววิสุดา  ใจทัด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทนันท์  นุขุนทด
2. เด็กชายเนติพน  พุทธาพร
 
1. นายพิจักขนันต์  อินธะนะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายศุภฌา  จุดใหญ่
2. เด็กชายสมคิด  งามเจริญวงษ์
 
1. นายพิจักขนันต์   อินธะนะ