สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ปัญญาสุข
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.58 ทอง 7 1. นางสาวศุภาพิชญ์  เมืองนาง
 
1. นางสาววรรษมล  อาจเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  อ่อนพุ่ม
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรุณี  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.31 ทอง 4 1. นางสาวนพเก้า  เมืองพรม
 
1. นางสาวพรรณี  โพธิ์ทอง