สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปุณยไกรสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรชนก  โกษะ
3. เด็กหญิงสิริญากรณ์  เล็กพัน
4. เด็กหญิงอธิชา  อำพนธ์
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มุ่งเจริญ
 
1. นายดิษธัสต์  พรหมโชคศิริกุล
2. นายทวีศิลป์  ในจิต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสสร  มาสกล
2. นางสาวลภัสรดา  พลายงาม
3. นางสาวสงกรานต์  กลิ่นหอม
4. นางสาวอริษรา  ศรีหาบุญมา
5. นางสาวอารีรัตน์  แก้วตีนแท่น
 
1. นายอาชวิน  จันจำรัส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยกร  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงปภัสสร  สมพงษ์
3. เด็กหญิงพรนภัส   บุญรอด
4. เด็กหญิงภาวินี  แสนสุริวงค์
5. เด็กหญิงอัปสร   คลังทรัพย์
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นายพิบูลวิทย์  ริดเนียม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวศา  เจริญจันทร์
2. นางสาวปุณยนุช  พูดหวาน
3. นางสาวภัศรา  อาสาทรงธรรม
4. นางสาวอารยา  รัตติธรรม
 
1. นายอธิษฐ์  ลือรุ่งโรจน์วุฒิ
2. นางชวนพิศ  แสงชัจจ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชยา   จันทร์เเบบ
2. นายณัฐพล   จูฑะเศรษฐ์
3. นางสาวรุจิรา  ยอดนุ่น
4. นายวริทธิ์   ดียิ่ง
5. นางสาวสุปรียา  เข็มทอง
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นางสาวเบญจมาศ  มาลานนท์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ลมลอย
2. นายจิระศักดิ์  พรหมทา
3. นางสาวจิรัชญา  ชาวโพนทัน
4. นางสาวชนากานต์  มาสุข
5. นายณัฐพล  พรรณหาญ
6. นายนราวิชญ์  วัฒนกุล
7. นางสาวนิดาภา  เกิดวงษ์
8. นายบุญฤทธิ์  ขำมณี
9. นายปัญญากร  หยงสตาร์
10. นายปัณณวิชญ์  คงศักดิ์ไพบูลย์
11. นายพงศธร  ถาวิกุล
12. นางสาวพัชรินทร์  นามเสนาะ
13. นายพีระกานต์  นุ่มนก
14. นายพุทธิวัฒน์  สังฆกรณ์ธนา
15. นายวีรภัทร  วีระศร
16. นายสัญลักษณ์  วิริยธรรมเจริญ
17. นางสาวสุภาวดี  ศรีจันทร์
18. นายอติวิชญ์  วายุโชติ
19. นายอัคคเดช  สมพร
20. นายเจษฎาพันธ์  ธรรมจารี
 
1. นายสุขสันต์  เทียววัน
2. นายวัชรพงษ์  อุปโคตร์
3. นายโสรัช  พรหมอักษร
4. นางสาวเบญจมาศ  มาลานนท์
5. นายปรีดา  พุ่มอุไร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  สิญข์เจริญ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มาลานนท์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.98 ทอง 7 1. นางสาวศรัญญา  นูระบ๊าฟ
 
1. นายวัชรพงษ์  อุปโคตร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.32 ทอง 5 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  รักษ์ชูชีพ
2. เด็กหญิงวีรินทร์  ปัญญาเหล็ก
 
1. นางสาวเขมนิจ  กาปินตา
2. นายเอกชัย  พละศักดิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.01 เงิน 6 1. นางสาวมุฑิตา  ไชยชมภู
2. นายวรภัทร  อุบล
 
1. นางสาวเขมนิจ  กาปินตา
2. นายเอกชัย  พละศักดิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.999 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกรดา  อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงชนากานต์  หุ่นดี
3. เด็กหญิงติรณา  เสือผ่อง
4. นางสาวธัญรดา  จันทร์เศรษฐี
5. นางสาวนภัสวรรณ  คำมี
6. เด็กหญิงบุญทิสา  สมภาค
7. เด็กหญิงพิพัฒชา   หิรัญชากร
8. นางสาวรัชชประภา  ไชยเวช
9. เด็กหญิงวรวรรณ  อินกว่าง
10. นางสาวโชษิตา   สหนนทรัตน์
 
1. นายโสรัช  พรหมอักษร
2. นายเอกชัย  พละศักดิ์
3. นางสาวปัทมาวรรณ  ยากลิ่น