สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  สุดลาภา
2. นางสาวทิพย์รดา  เขียวขำ
3. นางสาวธัญภา  บัวก้านทอง
4. นางสาวปัญญารัตน์  อาชีวะประดิษฐ
5. นางสาวภัคคินี  คนหลัก
6. นายเฉลิมเกียรติ  ผลโชค
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นางสาวปวิตรา  มีชัย
 
2 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูทรัพย์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  งอกงาม
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  จุ้ยเต้ย
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.17 เงิน 6 1. เด็กหญิงนภัส  อุ้มญาติ
2. เด็กหญิงพิมภา  สุนา
3. เด็กหญิงอินธิรา  บัวงาม
 
1. นายพิบูลวิทย์  ริดเนียม
2. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
 
4 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวนภัสสร  บุญธรรม
2. นางสาวสิรภัทร  สวัสดิ์มลทิน
3. นางสาวโชติกา  ช่วยรัมย์
 
1. นางภัทรภร  จำรูญวัฒนา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรียาภรณ์  ชมทอง
2. นางสาวรวิกานต์  อาชีวะประดิษฐ
3. นางสาวสภารัตน์  สงคราม
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นางสาวปวิตรา  มีชัย