สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรกมล  แก้วศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพบูลย์ธนศาล
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เต่าทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  แย้มบู่
 
1. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
2. นางสาวพิธุพร  ต้นพุฒ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงฉัตรพิมล  สุทธาวาศ
2. เด็กหญิงสุวรรณเกตุ  สุมาลี
 
1. นางสาวพิธุพร  ต้นพุฒ
2. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนัสวี  แก้วตา
2. นางสาวสิตานัน  ว่านกระ
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นางสาวพิธุพร  ต้นพุฒ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติพศ  เครือวรรณ
2. เด็กชายณัฐพงค์  ถาวิกุล
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม 6 1. นายธรรมรัฐ  บัวหลวง
2. นางสาววีนัสนา  ยืนยง
 
1. นางสาวพิธุพร   ต้นพุฒ
2. นายธวัชชัย  สุรังค์ธร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารา  พงษ์พานิชย์
2. นางสาวพันธิตรา  ระโหฐาน
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายสนธิพัฒน์  จินดานุรักษ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวนันท์  มุสิการุณ
2. เด็กชายชวันลักณ์  สุภาพ
 
1. นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ำ
2. นายศรัณย์  สภาพสวัสดิ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กถาพิชญ์
2. เด็กหญิงภัสพร  อินสว่าง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   มามาตร
2. นายศรันย์  สภาพสวัสดิ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวศศิพร  กีรติวรนันท์
2. นางสาวอลันดา  ทุมชะ
 
1. นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ำ
2. นายสุทัศน์  สัตย์ประเสริฐ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายจิตติเดช  เพชรทอง
2. นายศิวกร  รัชอินทร์
 
1. นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ำ
2. นายศรัณย์  สภาพสวัสดิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  ชัยโชติจิรบูรณ์
2. เด็กหญิงตีรณา  เสือผ่อง
3. เด็กหญิงวิภาดา  ประทุมลัย
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวพิณสวรรค์  สายสินธุ์
2. นายภานรินทร์  กะลำพัก
3. นายไพศาล  อิงควระ
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นายสุทัศน์  สัตย์ประเสริฐ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญเพ็ง
2. นายสมชาย  จั่นทอง
 
1. นายสนธิพัฒน์  จินดานุรักษ์
2. นายสุทัศน์  สัตย์ประเสริฐ