สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุธาวี  ถนอมงาม
 
1. นางจุฑารัตน์  โล่ห์ทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.83 ทอง 5 1. นางสาวศุภิสรา  พิพัฒน์ถาวร
 
1. นายธีรศักดิ์  บัวสาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจณิสา  อุทัยแพน
 
1. นางศิริโสภา  นิธิธโยปกรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชวรรณ  พันธุ์ไพโรจน์
 
1. นางศิริโสภา  นิธิธโยปกรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  นามโมรา
 
1. นางนุกูล  งามละมัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรมิดา  มีกลิ่นกุหลาบ
 
1. นายภาณุภัทร  เครือมิ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปรียา  สิริพรหมสมบัติ
 
1. นางสาวกุสุมา  งามละมัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกมลวรรณ  จิ้มกระโทก
 
1. นางสายคำ  ไชยันติร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ตามไป
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัญจมณี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.98 เงิน 6 1. นางสาวมนัสวี  วรปัญญา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัญจมณี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  เชื้อกลางใหญ่
2. เด็กหญิงสุธางศ์ุรัตน์  สุริยวรรณ
 
1. นายชูโต  เฉื่อยรัมย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวกุลนัฐ  เพล้งหนู
2. นางสาวชณิสรา  ช้างใหญ่
 
1. นางสาวนพรัตน์  แสงบัว
2. นางศิริโสภา  นิธิธโยปกรณ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  กุลกัลยาดี
2. เด็กหญิงพิณทิพย์  ประทุม
 
1. นางสาวจิรนาช  อึ้งเสถียรพินิจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมะลิวรรณ  คำขำ
 
1. นางสาวจิรนาช  อึ้งเสถียรพินิจ