สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุธาวี  ถนอมงาม
 
1. นางจุฑารัตน์  โล่ห์ทองคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธนกร  ชวรางกูร
2. เด็กชายภูฟ้า  งามละมัย
 
1. นางกัลญา  ปีเจริญ
2. นางสาวกุสุมา  กกสันเทียะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสิรภัทร  ชื่นฤทัย
 
1. นายนิคม  อาศัยนา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 54.6 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธีร์วรา  ธิเขียว
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 55.4 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสสร  วันทา
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญญา  ดอกสี
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 52.33 เข้าร่วม 6 1. นายธรรมรัฐ  บัวหลวง
2. นางสาววีนัสนา  ยืนยง
 
1. นางสาวพิธุพร   ต้นพุฒ
2. นายธวัชชัย  สุรังค์ธร