สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรกมล  แก้วศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพบูลย์ธนศาล
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เต่าทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  แย้มบู่
 
1. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
2. นางสาวพิธุพร  ต้นพุฒ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวศศิพร  กีรติวรนันท์
2. นางสาวอลันดา  ทุมชะ
 
1. นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ำ
2. นายสุทัศน์  สัตย์ประเสริฐ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายจิตติเดช  เพชรทอง
2. นายศิวกร  รัชอินทร์
 
1. นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ำ
2. นายศรัณย์  สภาพสวัสดิ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวพิณสวรรค์  สายสินธุ์
2. นายภานรินทร์  กะลำพัก
3. นายไพศาล  อิงควระ
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นายสุทัศน์  สัตย์ประเสริฐ