สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจณิสา  อุทัยแพน
 
1. นางศิริโสภา  นิธิธโยปกรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชวรรณ  พันธุ์ไพโรจน์
 
1. นางศิริโสภา  นิธิธโยปกรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัญ  นิพิฐวัธนะผล
 
1. นางอุรุยา  กรดงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หอมมาลัย
2. เด็กหญิงปทิตตา  อับดุลฟาก๊ะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  โพธิ์นางรอง
2. นางสาวสุปรียา  แสงมณี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐวศา  เจริญจันทร์
2. นางสาวปุณยนุช  พูดหวาน
3. นางสาวภัศรา  อาสาทรงธรรม
4. นางสาวอารยา  รัตติธรรม
 
1. นายอธิษฐ์  ลือรุ่งโรจน์วุฒิ
2. นางชวนพิศ  แสงชัจจ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธวัลรัต  ลิ่มเกิด
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงทิพรดา  จีนสุข
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 65.16 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัสรี  อาสาทรงธรรม
 
1. นางสาวภัทรพร  ตรีพรหม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรกมล  แก้วศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพบูลย์ธนศาล
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  เต่าทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  แย้มบู่
 
1. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
2. นางสาวพิธุพร  ต้นพุฒ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวศศิพร  กีรติวรนันท์
2. นางสาวอลันดา  ทุมชะ
 
1. นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ำ
2. นายสุทัศน์  สัตย์ประเสริฐ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายจิตติเดช  เพชรทอง
2. นายศิวกร  รัชอินทร์
 
1. นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ำ
2. นายศรัณย์  สภาพสวัสดิ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวพิณสวรรค์  สายสินธุ์
2. นายภานรินทร์  กะลำพัก
3. นายไพศาล  อิงควระ
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นายสุทัศน์  สัตย์ประเสริฐ