สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปุณยไกรสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรชนก  โกษะ
3. เด็กหญิงสิริญากรณ์  เล็กพัน
4. เด็กหญิงอธิชา  อำพนธ์
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มุ่งเจริญ
 
1. นายดิษธัสต์  พรหมโชคศิริกุล
2. นายทวีศิลป์  ในจิต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.01 เงิน 6 1. นางสาวมุฑิตา  ไชยชมภู
2. นายวรภัทร  อุบล
 
1. นางสาวเขมนิจ  กาปินตา
2. นายเอกชัย  พละศักดิ์