สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูทรัพย์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  งอกงาม
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  จุ้ยเต้ย
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.17 เงิน 6 1. เด็กหญิงนภัส  อุ้มญาติ
2. เด็กหญิงพิมภา  สุนา
3. เด็กหญิงอินธิรา  บัวงาม
 
1. นายพิบูลวิทย์  ริดเนียม
2. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ