สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงฉัตรพิมล  สุทธาวาศ
2. เด็กหญิงสุวรรณเกตุ  สุมาลี
 
1. นางสาวพิธุพร  ต้นพุฒ
2. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติพศ  เครือวรรณ
2. เด็กชายณัฐพงค์  ถาวิกุล
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารา  พงษ์พานิชย์
2. นางสาวพันธิตรา  ระโหฐาน
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายสนธิพัฒน์  จินดานุรักษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  ชัยโชติจิรบูรณ์
2. เด็กหญิงตีรณา  เสือผ่อง
3. เด็กหญิงวิภาดา  ประทุมลัย
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญเพ็ง
2. นายสมชาย  จั่นทอง
 
1. นายสนธิพัฒน์  จินดานุรักษ์
2. นายสุทัศน์  สัตย์ประเสริฐ