สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรมิดา  มีกลิ่นกุหลาบ
 
1. นายภาณุภัทร  เครือมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวกมลวรรณ  จิ้มกระโทก
 
1. นางสายคำ  ไชยันติร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.98 เงิน 6 1. นางสาวมนัสวี  วรปัญญา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัญจมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  เชื้อกลางใหญ่
2. เด็กหญิงสุธางศ์ุรัตน์  สุริยวรรณ
 
1. นายชูโต  เฉื่อยรัมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวกุลนัฐ  เพล้งหนู
2. นางสาวชณิสรา  ช้างใหญ่
 
1. นางสาวนพรัตน์  แสงบัว
2. นางศิริโสภา  นิธิธโยปกรณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทพร  ด้วงเงิน
2. นางสาวพรทิพย์  สาตรา
3. นางสาวพิชญาภา  ขันสร้อย
 
1. นางสาวสายพิณ  ศรีสุวรรณรัตน์
2. นางสาววรรณนิดา  ฮุยสวง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนิธา  นามทอง
2. นางสาวหทัยรัตน์  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวกุสุมา  กกสันเทียะ
2. นางกัลญา  ปีเจริญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายธนัช  กาญจนเจริญนนท์
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญรอด
 
1. นางสาวทัศนีย์  โพธิ์นางรอง
2. นางสาวนิชาภา  เลือดกระโทก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ปุณยไกรสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรชนก  โกษะ
3. เด็กหญิงสิริญากรณ์  เล็กพัน
4. เด็กหญิงอธิชา  อำพนธ์
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มุ่งเจริญ
 
1. นายดิษธัสต์  พรหมโชคศิริกุล
2. นายทวีศิลป์  ในจิต
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.01 เงิน 6 1. นางสาวมุฑิตา  ไชยชมภู
2. นายวรภัทร  อุบล
 
1. นางสาวเขมนิจ  กาปินตา
2. นายเอกชัย  พละศักดิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชูช่วย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  หม่อมงาม
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
2. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ธูปแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บุญรอด
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จั่นจำรูญ
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
2. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวปฏิมาภรณ์  ม่วงจีน
2. นางสาวปนัดดา  ปั้นขาว
3. นางสาวอริสา  ลอยละลิ่ว
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
2. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรุชา  คำแก้ว
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรัตนพร  ชูขำ
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 1. นายศักดา  เตียวอนันต์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลภัทร   แก้วพิลา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เสาะแสวง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลภัทร  แก้วพิลา
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาววัลลภา  ธรรธิศา
2. นางสาวอุรชา   ชัยพัฒนมงคล
 
1. นางสาวระพีพรรณ   ประมาภรณ์
2. MissWang   Dandan
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรษชล   เขียววรรณ
 
1. นางสาวธนนันท์  วิจิตรประชา
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงมานิตา   สุวรรณคาม
2. เด็กหญิงสุธาสินี    แววมณี
 
1. นางสาวอรุณกมล  ทองดี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวสราลีวัลย์    มุ่งดี
 
1. นายสนธยา  อุ่นอ่อน
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงฉัตรพิมล  สุทธาวาศ
2. เด็กหญิงสุวรรณเกตุ  สุมาลี
 
1. นางสาวพิธุพร  ต้นพุฒ
2. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติพศ  เครือวรรณ
2. เด็กชายณัฐพงค์  ถาวิกุล
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารา  พงษ์พานิชย์
2. นางสาวพันธิตรา  ระโหฐาน
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายสนธิพัฒน์  จินดานุรักษ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  ชัยโชติจิรบูรณ์
2. เด็กหญิงตีรณา  เสือผ่อง
3. เด็กหญิงวิภาดา  ประทุมลัย
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 13 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญเพ็ง
2. นายสมชาย  จั่นทอง
 
1. นายสนธิพัฒน์  จินดานุรักษ์
2. นายสุทัศน์  สัตย์ประเสริฐ
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรวิชญ์  สุขสำราญ
2. นายธนภัทร  กลั่นประสิทธิ์
3. นายธีร์พริษฐ์  มงคลปทุมรัตน์
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
29 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูทรัพย์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  งอกงาม
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  จุ้ยเต้ย
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.17 เงิน 6 1. เด็กหญิงนภัส  อุ้มญาติ
2. เด็กหญิงพิมภา  สุนา
3. เด็กหญิงอินธิรา  บัวงาม
 
1. นายพิบูลวิทย์  ริดเนียม
2. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ