สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกานต์  ไกรวาส
2. เด็กหญิงกนกอร  วงศ์ประยูร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัฒนจรสโรจน์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเดช
5. เด็กหญิงธนพร  ปิ่นโมรา
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนทรบุระ
7. เด็กหญิงปนิดดา  ภูกลิ่นหอม
8. เด็กหญิงปารมี  บัวสด
9. เด็กหญิงพรนภัส  มีดำ
10. เด็กหญิงพัชริน  รอดนุช
11. เด็กหญิงภัททิรา  มณีอินทร์
12. เด็กหญิงภัทรนันท์  เรืองศรี
13. เด็กหญิงวริศรา  วัฒนะ
14. เด็กหญิงสิรีธร  เทศสวัสดิ์วงศ์
15. เด็กหญิงสุพรรณษา  นิเวศน์
16. เด็กหญิงอรวรา  พลอยเเก้ว
 
1. ดร.เมธิกานต์  นนทะสร
2. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
3. นางสาวดนุชภร  ยังดี