สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมโกศล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญนิธิพันธุ์
3. เด็กชายธนกฤต  บานเย็น
 
1. นางสาววิภาวี  สดใสญาติ
2. นางสาวทัศนีย์  โพธิ์นางรอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.875 ทอง 4 1. นางสาวชนัฐกานต์  ฟักเฟื่องผล
2. นางสาวพนิตตา  จตุเทน
3. นางสาวสู่ขวัญ  ธรรมโม
 
1. นางสาวสุชานาฏ  สุวรรณพิบูลย์
2. นายสุริยา  หาญชนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัณฑิต  สีเสงี่ยม
2. เด็กหญิงสุธิตา  ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  เปรมประเสริฐ
 
1. นางสาวทองใบ  สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรินทร  รักชีพ
2. นายพัสกร  คล้ายแก้ว
3. นายภัทท์  เกิดสมศรี
 
1. นายพัชรวัฒน์  เอี่ยมมิ
2. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรรยพร  ปิยางสุ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  นรเอี่ยม
3. เด็กหญิงวิลาสินี  กรอบสนิท
 
1. นายธีรศักดิ์  นัยวิริยะ
2. นางสาวจารุมน  จำรัสสิริภัค
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัณฑารีย์  เต่าทอง
2. นางสาววรินธร  กรอบสนิท
3. นางสาวอรกานต์  เหลืองอร่ามจิตร
 
1. นางสุพรรณนี   เจนจิตต์
2. นางสาวกมลชนก  กระแสแสง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายปกรณ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายรวิภาส  ชำนิ
 
1. นายพัชรวัฒน์  เอี่ยมมิ
2. นางสาววิภาวี  สดใสญาติ