สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนัสวี  แก้วตา
2. นางสาวสิตานัน  ว่านกระ
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นางสาวพิธุพร  ต้นพุฒ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวนันท์  มุสิการุณ
2. เด็กชายชวันลักณ์  สุภาพ
 
1. นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ำ
2. นายศรัณย์  สภาพสวัสดิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กถาพิชญ์
2. เด็กหญิงภัสพร  อินสว่าง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   มามาตร
2. นายศรันย์  สภาพสวัสดิ์