สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.83 ทอง 5 1. นางสาวศุภิสรา  พิพัฒน์ถาวร
 
1. นายธีรศักดิ์  บัวสาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  นามโมรา
 
1. นางนุกูล  งามละมัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปรียา  สิริพรหมสมบัติ
 
1. นางสาวกุสุมา  งามละมัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ตามไป
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัญจมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  กุลกัลยาดี
2. เด็กหญิงพิณทิพย์  ประทุม
 
1. นางสาวจิรนาช  อึ้งเสถียรพินิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมะลิวรรณ  คำขำ
 
1. นางสาวจิรนาช  อึ้งเสถียรพินิจ