สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.83 ทอง 5 1. นางสาวศุภิสรา  พิพัฒน์ถาวร
 
1. นายธีรศักดิ์  บัวสาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  นามโมรา
 
1. นางนุกูล  งามละมัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปรียา  สิริพรหมสมบัติ
 
1. นางสาวกุสุมา  งามละมัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ตามไป
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัญจมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  กุลกัลยาดี
2. เด็กหญิงพิณทิพย์  ประทุม
 
1. นางสาวจิรนาช  อึ้งเสถียรพินิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมะลิวรรณ  คำขำ
 
1. นางสาวจิรนาช  อึ้งเสถียรพินิจ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิตารีย์  บุญนิธิพันธุ์
 
1. นางกฤติยา  ปิยะแสงทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐพิชา  พงศ์พรหม
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  นรเอี่ยม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หวังดี
 
1. นางสาวสุชาฎา  รถทอง
2. นางสาวเรณุกา  ทองวงษ์เพ็ชร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันท์ธน  เลิศนิบุนะ
 
1. นายนิคม  อาศัยนา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพล  สุบุญสันต์
2. เด็กหญิงอรกัญญา  ใจมั่น
 
1. นางสาวศวิตา  ดนตรี
2. นายกฤตชาญ  เสาเวียง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำทิพย์  พันสาย
 
1. นายกฤตชาญ  เสาเวียง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรวิศ  โชติเจริญวาณิชย์
 
1. นางสาวเบ็นจา  อับดุลฟาก๊ะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิมิลัน  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวเบ็นจา  อับดุลฟาก๊ะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัณณิน  พวงขาว
 
1. นายปณิธิ  ทองมอญ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ธรรมโกศล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญนิธิพันธุ์
3. เด็กชายธนกฤต  บานเย็น
 
1. นางสาววิภาวี  สดใสญาติ
2. นางสาวทัศนีย์  โพธิ์นางรอง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.875 ทอง 4 1. นางสาวชนัฐกานต์  ฟักเฟื่องผล
2. นางสาวพนิตตา  จตุเทน
3. นางสาวสู่ขวัญ  ธรรมโม
 
1. นางสาวสุชานาฏ  สุวรรณพิบูลย์
2. นายสุริยา  หาญชนะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัณฑิต  สีเสงี่ยม
2. เด็กหญิงสุธิตา  ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  เปรมประเสริฐ
 
1. นางสาวทองใบ  สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรินทร  รักชีพ
2. นายพัสกร  คล้ายแก้ว
3. นายภัทท์  เกิดสมศรี
 
1. นายพัชรวัฒน์  เอี่ยมมิ
2. นางสาวยศวรรณ  นวลละออ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจรรยพร  ปิยางสุ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  นรเอี่ยม
3. เด็กหญิงวิลาสินี  กรอบสนิท
 
1. นายธีรศักดิ์  นัยวิริยะ
2. นางสาวจารุมน  จำรัสสิริภัค
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัณฑารีย์  เต่าทอง
2. นางสาววรินธร  กรอบสนิท
3. นางสาวอรกานต์  เหลืองอร่ามจิตร
 
1. นางสุพรรณนี   เจนจิตต์
2. นางสาวกมลชนก  กระแสแสง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายปกรณ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายรวิภาส  ชำนิ
 
1. นายพัชรวัฒน์  เอี่ยมมิ
2. นางสาววิภาวี  สดใสญาติ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสสร  มาสกล
2. นางสาวลภัสรดา  พลายงาม
3. นางสาวสงกรานต์  กลิ่นหอม
4. นางสาวอริษรา  ศรีหาบุญมา
5. นางสาวอารีรัตน์  แก้วตีนแท่น
 
1. นายอาชวิน  จันจำรัส
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยกร  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงปภัสสร  สมพงษ์
3. เด็กหญิงพรนภัส   บุญรอด
4. เด็กหญิงภาวินี  แสนสุริวงค์
5. เด็กหญิงอัปสร   คลังทรัพย์
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นายพิบูลวิทย์  ริดเนียม
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชยา   จันทร์เเบบ
2. นายณัฐพล   จูฑะเศรษฐ์
3. นางสาวรุจิรา  ยอดนุ่น
4. นายวริทธิ์   ดียิ่ง
5. นางสาวสุปรียา  เข็มทอง
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นางสาวเบญจมาศ  มาลานนท์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ลมลอย
2. นายจิระศักดิ์  พรหมทา
3. นางสาวจิรัชญา  ชาวโพนทัน
4. นางสาวชนากานต์  มาสุข
5. นายณัฐพล  พรรณหาญ
6. นายนราวิชญ์  วัฒนกุล
7. นางสาวนิดาภา  เกิดวงษ์
8. นายบุญฤทธิ์  ขำมณี
9. นายปัญญากร  หยงสตาร์
10. นายปัณณวิชญ์  คงศักดิ์ไพบูลย์
11. นายพงศธร  ถาวิกุล
12. นางสาวพัชรินทร์  นามเสนาะ
13. นายพีระกานต์  นุ่มนก
14. นายพุทธิวัฒน์  สังฆกรณ์ธนา
15. นายวีรภัทร  วีระศร
16. นายสัญลักษณ์  วิริยธรรมเจริญ
17. นางสาวสุภาวดี  ศรีจันทร์
18. นายอติวิชญ์  วายุโชติ
19. นายอัคคเดช  สมพร
20. นายเจษฎาพันธ์  ธรรมจารี
 
1. นายสุขสันต์  เทียววัน
2. นายวัชรพงษ์  อุปโคตร์
3. นายโสรัช  พรหมอักษร
4. นางสาวเบญจมาศ  มาลานนท์
5. นายปรีดา  พุ่มอุไร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  สิญข์เจริญ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มาลานนท์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.98 ทอง 7 1. นางสาวศรัญญา  นูระบ๊าฟ
 
1. นายวัชรพงษ์  อุปโคตร์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.32 ทอง 5 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  รักษ์ชูชีพ
2. เด็กหญิงวีรินทร์  ปัญญาเหล็ก
 
1. นางสาวเขมนิจ  กาปินตา
2. นายเอกชัย  พละศักดิ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.999 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกรดา  อินทร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงชนากานต์  หุ่นดี
3. เด็กหญิงติรณา  เสือผ่อง
4. นางสาวธัญรดา  จันทร์เศรษฐี
5. นางสาวนภัสวรรณ  คำมี
6. เด็กหญิงบุญทิสา  สมภาค
7. เด็กหญิงพิพัฒชา   หิรัญชากร
8. นางสาวรัชชประภา  ไชยเวช
9. เด็กหญิงวรวรรณ  อินกว่าง
10. นางสาวโชษิตา   สหนนทรัตน์
 
1. นายโสรัช  พรหมอักษร
2. นายเอกชัย  พละศักดิ์
3. นางสาวปัทมาวรรณ  ยากลิ่น
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุณฑริก  คงคีรี
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  ธัญญะ
 
1. นางสาวธารทิพย์  สุมณฑา
2. นางสาววิไล  วนาพงศากุล
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  สุขปรีดาพงษ์
2. นายธรรณาธรณ์  เลิศศวิริยะกุล
 
1. นางสาวธารทิพย์  สุมณฑา
2. นายอภินันท์  วันทา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดประวัติ
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนทกานต์  ลมเชย
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณขำ
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิญฌญา  สีดอกพุด
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจน์กนก  อินทรีย์
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณิกา  พิลาสุข
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญญา  ดีจะมาลา
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทวีทิพย์  รื่นเริง
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชชาภา  นามสมบัติ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ศิลวิรัตน์
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารียา  ดุริยะพันธ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารียา  ดุริยะพันธ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสวรินทร์  แสวงผล
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรางคณา  ปิ่นภู่
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสวรินทร์  แสวงผล
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอัจฉรา  การภาพ
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แจ่มแป้น
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิไลพร  จันทร
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัณณิตา  เพ็ชรอาภรณ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววาสนา  คำใบใหญ่
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินทรีย์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจตุพร  ปัทมโรจน์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สายรัตน์
3. เด็กหญิงทิพปภา  อุ่นทรวง
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินทรีย์
5. เด็กหญิงพุทธินันท์  ดาวดาษ
6. เด็กหญิงวรางคณา  ปิ่นภู่
7. เด็กหญิงสุธาสินี  ผลงาม
8. เด็กหญิงอัจฉรา  การภาพ
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
2. นายณัฐวุฒิ  พูลทวี
3. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  บัวทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ประทุมศรี
3. นางสาวตมิสา  ทรงทวีโชค
4. นางสาวรตนพร  ชมภูอ่อน
5. นางสาววริศรา  โคตรทิพ
6. นายอัครเดช  ภู่ระหงษ์
 
1. นายอัยยรัชต์  คุณมาศ
2. นายศรัญญู  ขันฑบัณฑิตย์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นรสิงห์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวศิริลักษณ์  สุรภัคชโยดม
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูริวิชช์  พวงขาว
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นรสิงห์
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 1. นางสาวธมลวรรณ  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงษ์   ต่อคุ้ม
 
1. นายยศกร   บุญเยี่ยม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุษณิษา   จีรังสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เสาะแสวง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวออมสิน   โคกเสือ
 
1. นายยศกร  บุญเยี่ยม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนุภัทร  อินเลี้ยง
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงธันยมัย  จรรโลงศิลป์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐวรรณ  แก้วแต้ม
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรัญญา  โวหาร
2. เด็กหญิงฑิตยา  ทองใบศรี
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  เทศขำ
4. นางสาวณัฐวรา  เสริมสิน
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  เสมแย้ม
6. นางสาวธมลวรรณ  กลับสงวน
7. เด็กหญิงธีร์จุฑาพรรณ  สีระแก้ว
8. เด็กหญิงนวนันท์  จันทร์เต็ม
9. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  เกตุพืช
10. เด็กหญิงอนุสรา  ขุมนาค
 
1. นายอัยยรัชต์  คุณมาศ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกานต์  ไกรวาส
2. เด็กหญิงกนกอร  วงศ์ประยูร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วัฒนจรสโรจน์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเดช
5. เด็กหญิงธนพร  ปิ่นโมรา
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุนทรบุระ
7. เด็กหญิงปนิดดา  ภูกลิ่นหอม
8. เด็กหญิงปารมี  บัวสด
9. เด็กหญิงพรนภัส  มีดำ
10. เด็กหญิงพัชริน  รอดนุช
11. เด็กหญิงภัททิรา  มณีอินทร์
12. เด็กหญิงภัทรนันท์  เรืองศรี
13. เด็กหญิงวริศรา  วัฒนะ
14. เด็กหญิงสิรีธร  เทศสวัสดิ์วงศ์
15. เด็กหญิงสุพรรณษา  นิเวศน์
16. เด็กหญิงอรวรา  พลอยเเก้ว
 
1. ดร.เมธิกานต์  นนทะสร
2. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
3. นางสาวดนุชภร  ยังดี
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนลินพร  บุบผาประเสิรฐ
 
1. นางสาวปฬาวาญ  พรหมคุณ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร   ตระกูลสกุลเลิศ
 
1. นางสมาพร  พิพัฒน์ชลธี
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรหมพร   พรมจิ๋ว
 
1. นางสาวปฬาวาญ  พรหมคุณ
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร  นราสภา
 
1. นางสาวสุทธิกุล   มะโน
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววศินี  คงศรี
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ   บุญยานันต์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ชุ่มจินดา
2. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา    เม่นไหม้
3. เด็กหญิงปราชญ์รัฐนีกุล   ลามอ
4. เด็กหญิงวราภรณ์   โอนอ่อน
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์   ไกรสิงสม
 
1. นางสาวพนิดา  ชินโคตร
2. นางสาวปัทมาวรรณ  ยากลิ่น
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลสิทธิ์    ธาดาไพโรจน์
2. นางสาวชาคริยา    หลักคำ
3. นางสาวณิตนันทน์   ทรัพย์ยุทธ์
4. นางสาวพีรดา   วัชรานุกูลกิจ
5. นางสาวเบญจพร   บุญคง
 
1. นายทวีศิลป์  ในจิต
2. นายยศกร  บุญเยี่ยม
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพิชชา   เพ็งรักษ์
2. นางสาวอินทิรา  สุคง
 
1. นางสาวธนนันท์   วิจิตรประชา
2. MissMinami   Ogawa
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติมา  บุญช่วย
2. นางสาวยอดหญิง  จารุสิน
 
1. นางสาวธนนันท์  วิจิตรประชา
2. MissMinami  Ogawa
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกีรติกร   อ้นจันทร์
2. นางสาวชลธิชา   ถาวรหงส์
3. นางสาวธนพร   ขุมพิทักษ์
4. นางสาวรดามณี   กระแสสินธุ์
5. นางสาวแพเพชร   ฤกษ์การัตน์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ประมาภรณ์
2. MissWang  Dandan
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐ์ฌาพร    รุจิพุฒ
2. นางสาวปอรวรรณ   บุตรทา
3. นางสาวพรรณนิภา    เบี้ยเลี่ยม
4. นางสาวสุพรรษา   กองสัมฤทธิ์
5. นางสาวเสาวภาคย์   จันทะวงษ์
 
1. นางสาวธนนันท์  วิจิตรประชา
2. MissMinami  Ogawa
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรอินทร์
2. เด็กหญิงปพิชญา  พลคุย
3. เด็กหญิงฟ้าพราว   ทองเหลือง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  รุ่งเรืองชนบท
2. นางสาวกฤตยา  อับดุลฟาก๊ะ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวพรรณปพร   พุฒลา
2. นางสาวสุดาพร  นครสวรรค์
3. นางสาวอุบลวรรณ  ทองย้อย
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  รุ่งเรืองชนบท
2. นางสาวกฤตยา  อับดุลฟาก๊ะ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมนัสวี  แก้วตา
2. นางสาวสิตานัน  ว่านกระ
 
1. นางสาวชุติรัตน์  กาญจนธนชัย
2. นางสาวพิธุพร  ต้นพุฒ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวนันท์  มุสิการุณ
2. เด็กชายชวันลักณ์  สุภาพ
 
1. นางสาวยุพเรศ  ขาวฉ่ำ
2. นายศรัณย์  สภาพสวัสดิ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กถาพิชญ์
2. เด็กหญิงภัสพร  อินสว่าง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   มามาตร
2. นายศรันย์  สภาพสวัสดิ์
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒิเมธ  แสงแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ  โพธิ์เขียว
3. เด็กชายภูผา  งามละมัย
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  ลี้สุวรรณกุล
2. เด็กหญิงนพัสสภรณ์  นกแก้ว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เชี่ยวชาญ
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิศ  ถนอมทอง
2. นายวัฒนา  เอกเอี่ยม
3. นางสาวสุรินทริยา  แจ่มแป้น
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุทธินันท์  ภาคแสวง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  สุทธิโสธร
3. เด็กชายอิทธิกฤต  กฤตเจริญนนท์
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทิตธวัช  ใจอู่
2. นายสิทธิภาคย์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวแพรวรุ่ง  ประทีป
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐพร  แก้วสว่าง
2. เด็กชายนภัส  กีรติวรนันท์
3. เด็กชายปฏิพน  มโนสุทธิสาร
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิ์เดช  เขี้ยวเพ็ชร์
2. นางสาวชนัญญา  แจ่มแป้น
3. นางสาวติอาภา  ทองวัฒนา
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  สุดลาภา
2. นางสาวทิพย์รดา  เขียวขำ
3. นางสาวธัญภา  บัวก้านทอง
4. นางสาวปัญญารัตน์  อาชีวะประดิษฐ
5. นางสาวภัคคินี  คนหลัก
6. นายเฉลิมเกียรติ  ผลโชค
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นางสาวปวิตรา  มีชัย
 
92 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวนภัสสร  บุญธรรม
2. นางสาวสิรภัทร  สวัสดิ์มลทิน
3. นางสาวโชติกา  ช่วยรัมย์
 
1. นางภัทรภร  จำรูญวัฒนา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรียาภรณ์  ชมทอง
2. นางสาวรวิกานต์  อาชีวะประดิษฐ
3. นางสาวสภารัตน์  สงคราม
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นางสาวปวิตรา  มีชัย
 
94 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรัล  เกตุหิรัญ
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน