งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 687
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวนัชนชา    อารักษ์ประชาดี
1. นางเบ็ญจมาศ    บุณยะกาญจน
2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวภัทรพร    เกิดศิริ
1. นางสาววัชริฎา    เพ็งศรี
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวสุชาดา    จันทร์คงช่วย
1. นายวชิระ    เกษตรเวทิน
4 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวสุกุลรัตน์    ยินดี
1. นางสาววรรษมล    อาจเจริญ
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายธนู    เสือสัมฤทธิ์
1. นางศุภนันทา    บัวรัตนกาญจน์
6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวดาหวัน    พงษ์มุลี
1. นางสาววชิรานี    สีใจ
7 โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายขจรศักดิ์    มูลจักร์
1. นางภัทร์นรินทร์    ขุนทรง
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายธีรนนท์    จริยะกุลคุณา
1. นางเฟื่องฟ้า    สมุทธานนท์
9 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวตรีดาว    ท้าวนิล
1. นางสาวสุทธิดา    นาคบุตร
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวรินรดา    สุภีคำ
1. นายนพพล    เพิ่มพูน
11 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายธีรภัทร    ทองคง
1. นายโกศล    กล่อมเกตุ
12 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวภัทรลดา    มาโนชญ์คงสวัสดิ์
1. นางสาวปัทมา    จันทร์ศรี
13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวมะลิวรรณ    คำขำ
1. นางสาวจิรนาช    อึ้งเสถียรพินิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................