งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายเนติพงศ์    ครองสัตย์
2. เด็กชายพูลศักดิ์    ไทยเจรืญ
1. นางสาวชลันดา    คงอุ่น
2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงวรวรรณ    มากโฉม
2. เด็กหญิงปภาดา    บุญนิ่ม
1. นายณัฐดนัย    หลงคำรัตน์
2. นางสาววิภา    ตุบุดดา
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงนันท์นลิน    นาคนายม
2. เด็กหญิงจิดาภา    โพธิ์สุข
1. นายวชิระ    เกษตรเวทิน
4 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงภาวินี    สถิตมงคลชัย
2. เด็กหญิงดาราวรรณ    สำรวมจิต
1. นางสาววรัญญา    กลิ่นจู
2. นางเกษมณี    สโนว์ลี่ย์
5 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชลธิชา    รวยทรัพย์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    สนธิวุธ
1. นายยงยุทธ    แสนคำ
2. นางสาววรรษมล    อาจเจริญ
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    สว่างจิตร
2. เด็กชายภคพล    เตชะรุจิรานนท์
1. นางศุภนันทา    บัวรัตนกาญจน์
2. นายสุรัตน์    ตุ้มเงิน
7 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงเบญญาภร    ศรีสงกราน
2. เด็กหญิงอาทิตา    คงขำ
1. นางสาววชิรานี    สีใจ
8 โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวศิริพร    ปั้นสิงห์
2. นางสาวศิรัญญา    ยืนยิ่ง
1. นางสาวภรณ์ทิพย์    ลือทองจักร์
2. นางภัทร์นรินทร์    ขุนทรง
9 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงธันยกานต์    คชาชีวะ
2. เด็กหญิงเนตรชนก    ฉลอมประโคม
1. นางประภาพร    ไม้งาม
2. นางสาวอุษา    ปั้นพึ่งบุญ
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงนลินภัสร์    พรสันเทียะ
2. เด็กหญิงบุญญิสา    เหาตะวานิช
1. นายนพพล    เพิ่มพูน
2. นางสาวสุภาภรณ์    วงษ์แดง
11 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุญชัย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ทองคง
1. นางปุณนดา    รัชโพธิ์
2. นายโกศล    กล่อมเกตุ
12 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายกรกฤต    พงศ์ปัญจศิล
2. เด็กชายธนกร    เดพันดุง
1. นางสาวพรทิพย์    พยัฆโส
2. นางสาวศิรินันท์    ขวัญอ่อน
13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    กุลกัลยาดี
2. เด็กหญิงพิณทิพย์    ประทุม
1. นางสาวจิรนาช    อึ้งเสถียรพินิจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................