งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายชนิตชัย    เอี่ยมสม
2. เด็กหญิงภาดา    สมบูรณ์สุวรรณ
1. นายกิตติพงษ์    พิมพ์เถื่อน
2. นางสาวพัชรา    สลัดทุกข์
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงสกาวใจ    เป้าไธสง
1. นางฉวีวรรณ    คำสอน
3 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุชานรี    สาทวงษ์
2. เด็กหญิงบัวคำ    ตอนะ
1. นางสาววรัญญา    กลิ่นจู
2. นางเกษมณี    สโนว์ลี่ย์
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงภัทรพร    แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงสุชญา    พันธุระศรี
1. นางสาวจุรีพร    เริกกระโทก
2. นางสาวสุนิตดา    กล่อมแสง
5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงวรนุช    ปาปะนัง
2. เด็กหญิงธนัดดา    กิตติรัตน์ชัชวาล
1. นางสาวชนิดา    ประจัญศรี
2. นางสาววชิรานี    สีใจ
6 โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงฐิติมา    ครึนสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงณัฐพร    ปิยวัน
1. นางสาวภรณ์ทิพย์    ลือทองจักร์
2. นางภัทร์นรินทร์    ขุนทรง
7 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงภณิดา    วาภิไหว
2. เด็กชายรัชตะ    ศรีสุข
1. นายฐภัทรสกรรจ์    ปุญญธรพัฒนะกุล
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงพรวี    จวนสาง
2. เด็กหญิงสิริรัศม์    วิสมิตะนันท์
1. นางสาวชไมพร    ผลสินธ์
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายกฤษฎิ์    เชาวนะเลิศ
2. เด็กหญิงอันนา    วัธนวิสูตร
1. นางธัญธารีย์    สินศักดิ์โค
2. นายวสุธร    บุตรจันทร์
10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอัญชรพร    เเก้วมูล
2. เด็กหญิงรัตณ์ติกาล    งามเนตร
1. นางสาวผกาเนตร    โคตรทิพย์
2. นายโกศล    กล่อมเกตุ
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงวันวิสา    แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงโยษิตา    สวนเมือง
1. นายอนันต์สมิทธิ์    เขจรนารถ
12 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายนนท์ภิวัฒน์    อักษรมัต
2. เด็กชายธนายุท    ปิ่นทอง
1. นางสาวนิสาชล    ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวศิริฉัตร    แก้วงาม
13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงธัญรัตน์    เชื้อกลางใหญ่
2. เด็กหญิงสุธางศ์ุรัตน์    สุริยวรรณ
1. นายชูโต    เฉื่อยรัมย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................