งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 657
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวสุภิญญา    สังข์วรรณะ
2. นางสาวอนุสรา    เพิ่มทอง
1. นายกิตติพงษ์    พิมพ์เถื่อน
2. นางสาวฉัตรอรุณ    ขลังธรรมเนียม
2 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวสุภาพร    วินทะชัย
2. นางสาวสุดารัตน์    พุ่มไทร
1. นางสาววรัญญา    กลิ่นจู
2. นางเกษมณี    สโนว์ลี่ย์
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายอธิป    คำคง
2. นางสาวรินรดา    สีคำแท้
1. นางสาวจุรีพร    เริกกระโทก
2. นางสาวสุนิตดา    กล่อมแสง
4 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวสุกัญญา    จันผกา
2. นางสาวอรัญญา    เสือลาย
1. นางณิชารัตน์    สังข์เพ็ชร
2. นางสาวแสงระวี    จันทร์เชื้อแถว
5 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายนันทนนท์    จันทร์คง
2. นายธนกร    สอนสงวน
1. นางสาวศิรกานต์    พันธมาศ
6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวพฤษา    ทองสุข
2. นายณัฐนนท์    ยุนสระน้อย
1. นางสาวปัทมพร    ไกรนิยม
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายธีรภัทร    ศรีนิธิภาสุรเมธิน
2. นางสาวณัฐวลัญช์    ตีรสิตานนท์
1. นายนพพล    เพิ่มพูน
2. นายวสุธร    บุตรจันทร์
8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวจิราวรรณ    ลือนาม
2. นางสาวกรรณิกา    เเสงราช
1. นางสาวผกาเนตร    โคตรทิพย์
2. นางมุจลินท์    เพชรรัตน์
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาววรดา    ครามพินิจ
2. นางสาวอมรรัตน์    เอี่ยมสะอาด
1. นายอนันต์สมิทธิ์    เขจรนารถ
10 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวศรัณญา    นาคเกตุ
2. นางสาวกรรณิการ์    ธรรมสิงห์
1. นางสาวปัทมา    จันทร์ศรี
2. นางเตือนจิตต์    ศรีอนันต์
11 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวชณิสรา    ช้างใหญ่
2. นางสาวกุลนัฐ    เพล้งหนู
1. นางสาวนพรัตน์    แสงบัว
2. นางศิริโสภา    นิธิธโยปกรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................