งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 655
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาววิรวรรณ    ศรีใส
1. นางปิยะนาถ    ศิลปวงศ์
2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวอารยา    จันทร์สว่าง
1. นายเจริญ    ทองอ่อน
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวศุภานัน    แก้วเมืองปัก
1. นางสาวภัทรา    สังข์ประสิทธิ์
4 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาววิภา    เหลืองภิรมย์
1. นางเกษมณี    สโนว์ลี่ย์
5 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวหทัยกรานต์    เหี้ยมหาญ
1. นางสาววรรษมล    อาจเจริญ
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวชฎาภรณ์    ขันติชัยขจร
1. นางสาวกัญญาภัค    ชมภูคำ
7 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวพรชนก    ริมทอง
1. นางสาวอาภรณ์    ประเสริฐไทย
8 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวจรรยพร    แจ่มจันทร์
1. นายวีระยุทธ    ประสมพงษ์
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายธนิศร    ฮง
1. นางสมบุญ    ซีบังเกิด
10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวกุลณัฐ    สุขเทียมสุวรรณ
1. นางสาวสุภารัตน์    ปานมีสี
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวสุนิสา    วิชัยรัมย์
1. นายอนันต์สมิทธิ์    เขจรนารถ
12 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายพลวัต    รัตนมาลัย
1. นายอนุสรณ์    เยียดยอด
13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวรมิดา    มีกลิ่นกุหลาบ
1. นายภาณุภัทร    เครือมิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................