งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 654
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอรสา    ตะกรุดวัด
1. นางปิยะนาถ    ศิลปวงศ์
2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงรติรัตน์    กลิ่นฟุ้ง
1. นางสาววัชริฎา    เพ็งศรี
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    ไชย์ศรี
1. นางสาวภัทรา    สังข์ประสิทธิ์
4 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุวนันท์    ใบม่วง
1. นางสาววรัญญา    กลิ่นจู
5 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงศาธิณี    เลิศลอย
1. นางสาวรังสินี    เบ้าวันดี
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ส่งศิริ
1. นางสาวกัญญาภัค    ชมภูคำ
7 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงพรธิรา    การเพียร
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์    อินต๊ะสืบ
8 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอาทิตยา    อุ่นโอสถ
1. นางสาววรารัตน์    บัวจันทร์
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงพกุลกาญจน์    จรัญวรเศรษฐ์
1. นายชัยยุทธ    อนุวรรณ
10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุทัตตา    บัวยัง
1. นางสาวศรัญญา    มูลน้ำอ่าง
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงทิพย์กมณ    โปแก้ว
1. นายอนันต์สมิทธิ์    เขจรนารถ
12 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนิกานต์    รักแหยม
1. นางสาวราตรี    ทำคาม
13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    นามโมรา
1. นางนุกูล    งามละมัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................