งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 653
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายนัฐพล    มีไชโย
1. นางสุภาภรณ์    มากสืบมี
2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวพรรณพฤกษา    มณีโชติ
1. นางสาวสุภาพร    ภู่พุดตาล
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวบังอร    โพธิ์ชนี
1. นางสาวณัทภัค    พลยาง
4 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวกัญญารัตน์    มงคลสังข์
1. นางสาววันทนา    ประเสริฐ
5 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวอรุณี    สังข์ทอง
1. นางสาวพรรณี    โพธิ์ทอง
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายอัครพันธ์    ทวีศักดิ์
1. นางสาวกัญญาภัค    ชมภูคำ
7 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวภัคญดา    ภัคธีมาสิริ
1. นางสาวแสงระวี    จันทร์เชื้อแถว
8 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวเยาวลักษณ์    เส็งบางยาง
1. นางสาวศุภมาส    สารพัฒน์
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวใยรัก    ชุติอังกูร
1. นางสาวธิฐิกาญจน์    มุ่งเบียดกลาง
10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวสุพัตรา    พลศรีราช
1. นางสาวสิรินทรา    สังข์ศิริ
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวกัญญาวีร์    รอดประเสริฐ
1. นางสาวสังวาลย์    สุพรรณ์
12 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวอารีรัตน์    ฉะอ้อน
1. นางสาวสุกัญญา    ไพบูลย์กิจกุล
13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวกมลวรรณ    จิ้มกระโทก
1. นางสายคำ    ไชยันติร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................