งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 652
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงรชต    จันทมาตย์
1. นางสุภาภรณ์    มากสืบมี
2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอริสา    สลุงอยู่
1. นางสาวนุชิดา    ทวีโคตร
3 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    แสงรัตนทองคำ
1. นายสงกรานต์    มั่นจิตร
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงพัชรี    บุญเกิด
1. นางสาวณัทภัค    พลยาง
5 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงญาณสิริ    ไทรงาม
1. นางสาววรัญญา    กลิ่นจู
6 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุภัทรา    อ่อนพุ่ม
1. นางสาวพรรณี    โพธิ์ทอง
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปริญญา    น้อยประชา
1. นางสาวกัญญาภัค    ชมภูคำ
8 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอรรัมภา    อิ่มแผ้ว
1. นางสาววชิรานี    สีใจ
9 โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงศรัญญา    พิมเสน
1. นางสาวภรณ์ทิพย์    ลือทองจักร์
10 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชิดชนก    สรศรี
1. นางสาวจินตรา    ฐานสมบูรณ์
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณิฌาวรรณ    ศรีสนอง
1. นางสาวชไมพร    ผลสินธ์
12 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    แว่นปทุม
1. นางสาวพิชญ์นารี    จีนแส
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอรพรรณ    รอดบำรุง
1. นางสาวสุภาภรณ์    วงษ์แดง
14 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงจรรยพร    ประทีปโชติ
1. นางสาวนิภาพร    เเก้วสุข
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงพันธิราภรณ์    แสงสว่าง
1. นางสาวสังวาลย์    สุพรรณ์
16 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสรัลชนา    โชคสุริยกุล
1. นางสาวศิรินันท์    ขวัญอ่อน
17 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุปรียา    สิริพรหมสมบัติ
1. นางสาวกุสุมา    งามละมัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................