งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 651
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวอภิสรา    เพ็ชรประดับ
1. นางเบ็ญจมาศ    บุณยะกาญจน
2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวณัฏฐนิภา    สิริภูริบวร
1. นางสาวสุภาพร    ภู่พุดตาล
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวธนัชญา    เหลื่อมอุไร
1. นางสาวขวัญประชา    ขอเจือกลาง
4 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวอัญชิษา    ทุมทัดทราย
1. นางสาววรรษมล    อาจเจริญ
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายณัฐภัค    ดรุมาศ
1. นายสุรัตน์    ตุ้มเงิน
6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาววริศรา    วงศ์ไพรัตน์
1. นางสาวแสงระวี    จันทร์เชื้อแถว
7 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาววรัญญา    จันทร์ภักดี
1. นางกนกวรรณ    สาริบุตร
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวสโรชา    แซ่ภู่
1. นายชนะชนม์    สวัสดิ์นุชาติ
9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวสิริลักษณ์    ศิริกิจ
1. นายโกศล    กล่อมเกตุ
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวศรวณีย์    กองประดิษฐ
1. นางสาวสังวาลย์    สุพรรณ์
11 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวพัชรมัย    ราชคม
1. นางสิริพร    ปอร์เชิน
12 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวพัชวรรณ    พันธุ์ไพโรจน์
1. นางศิริโสภา    นิธิธโยปกรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................