งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 650
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงธนพร    ผาฤพล
1. นางเบ็ญจมาศ    บุณยะกาญจน
2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุปรีญา    วิทยาศาสตร์
1. นายณัฐดนัย    หลงคำรัตน์
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    แสงท่านั่ง
1. นางสาวขวัญประชา    ขอเจือกลาง
4 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกนกกร    พลอยเจ๊ก
1. นายยงยุทธ    แสนคำ
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายเวสสภู    สว่างวงษ์
1. นายสุรัตน์    ตุ้มเงิน
6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงธนัญธร    สะสมทรัพย์
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์    อินต๊ะสืบ
7 โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ราศรี
1. นางภัทร์นรินทร์    ขุนทรง
8 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงพราวนภางค์    สว่างอารมณ์
1. นายปัณณทัต    ใจดี
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงเอริ ทัตสดา    โคคูบุน
1. นางสาวจิรสุดา    ด้นประดิษฐ
10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงบุษกร    โหมดวิจิตร
1. นางสาวปนัดดา    ขันทะสีมา
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงมุทิตา    จันกุนา
1. นางสาวสังวาลย์    สุพรรณ์
12 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณภัสษร    จั่นบำรุง
1. นางจันทร์มณี    คุ้มดี
13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงเจณิสา    อุทัยแพน
1. นางศิริโสภา    นิธิธโยปกรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................