งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวชลธิชา    สำเนียงแจ่ม
1. นายนกพร    ภูทรัพย์ทวีสุข
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาววชิราภรณ์    พรมวิจิตร
1. นางฉวีวรรณ    คำสอน
3 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวนพเก้า    เมืองพรม
1. นางสาวพรรณี    โพธิ์ทอง
4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวมนัญญา    แสงสมนึก
1. นางสาวจุรีพร    เริกกระโทก
5 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวกรรณิการ์    ค้นค้า
1. นางสาวแสงระวี    จันทร์เชื้อแถว
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวณัฐณิชา    วัชรสินธ์
1. นางเฟื่องฟ้า    สมุทธานนท์
7 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวธนวรรณ    รุ่งเรือง
1. นางสาวพัชยาภรณ์    พึ่งสว่าง
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวภัทรพร    ศรีกุลวงศ์
1. นางดาราวรรณ    วงษ์สง่า
9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวมาลินี    พิลึก
1. นางจิรฉัตร    สะสมทรัพย์
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวฐิติพร    ฉ่ำเพียร
1. นางสาวสังวาลย์    สุพรรณ์
11 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวจิดาภา    โยธาคุณ
1. นางสาวสิริมา    ถิ่นณรงค์
12 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวมนัสวี    วรปัญญา
1. นางสาวพัชรินทร์    ปัญจมณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................