งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปานระพี    โสดาเจริญ
1. นางสาวชลันดา    คงอุ่น
2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงศุภิสรา    แซ่ลิ้ม
1. นางสาวนุชิดา    ทวีโคตร
3 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกชกร    ดวงกระโทก
1. นางสาววรัญญา    กลิ่นจู
4 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงนิพิมัย    เดชราช
1. นางสาวพรรณี    โพธิ์ทอง
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงมุกด์มาดา    ถิ่นวงศ์อินทร์
1. นางสาวจุรีพร    เริกกระโทก
6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอรปรีญา    อินทรคช
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์    อินต๊ะสืบ
7 โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนิดา    พาที
1. นางภัทร์นรินทร์    ขุนทรง
8 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    สีลาง
1. นางสาวภาวิณี    เต็งประกอบกิจ
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณิชากร    ชอบทำเหมือน
1. นางเฟื่องฟ้า    สมุทธานนท์
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    โบประทอง
1. นางจินตนา    โสมาศรี
11 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายภูมินทร์    รูปมะเลา
1. นางจิรฉัตร    สะสมทรัพย์
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายธณพรหม    เหลืองรัตนชัย
1. นางสาวสังวาลย์    สุพรรณ์
13 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    พอชัย
1. นางสาวพรทิพย์    พยัฆโส
14 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ตามไป
1. นางสาวพัชรินทร์    ปัญจมณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................