งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวนาริกานต์    ดิษฐ์สมบูรณ์
1. นางสาวทรรศนีย์    นิลฉ่ำ
2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวมณีรัตน์    ทองอาจ
1. นางสาวฉัตรอรุณ    ขลังธรรมเนียม
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวอมรวดี    วงษ์งาม
1. นางมาลินี    ชื่นกมล
4 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายอำนาจ    เข็มงาม
1. นางสาววันทนา    ประเสริฐ
5 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวศุภาพิชญ์    เมืองนาง
1. นางสาววรรษมล    อาจเจริญ
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวจุธารทิพย์    จันทวิเศษ
1. นางสาวจุรีพร    เริกกระโทก
7 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวปิยธิดา    ไชยบุญ
1. นางสาวณัฐธิดา    โยธะพล
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นายจักรินทร์    ตระกูลอินทร์
1. นายอาทิตย์    รุ้งรุ่งเรือง
9 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาววรพรรณ    ราชวงศ์
1. นายธัชชัย    กลิ่นทับ
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวนพเก้า    จุไรรัตน์พร
1. นางธัญธารีย์    สินศักดิ์โค
11 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวเนตรนรี    จุ้ยจั่น
1. นางสาววรรณภา    อยู่ไพศาล
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวศุกร์ศิริ    ปู่ดี
1. นายอนันต์สมิทธิ์    เขจรนารถ
13 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวนวพรรษ    แพคล้าย
1. นางสาวนาตยา    ทรงสุภาพ
14 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. นางสาวศุภิสรา    พิพัฒน์ถาวร
1. นายธีรศักดิ์    บัวสาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................