งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายภัทรนันท์    เพียรหาศิลป์
1. นางสาวทรรศนีย์    นิลฉ่ำ
2 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงนวลออ    คำจุ้ม
1. นางสาววิภา    ตุบุดดา
3 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กชายวายุ    วสนาท
1. นายสงกรานต์    มั่นจิตร
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุจิณณา    ดวงสมร
1. นางมาลินี    ชื่นกมล
5 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงบัวเงิน    ตอนะ
1. นางสาววรัญญา    กลิ่นจู
6 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปุณยาพร    ปัญญาสุข
1. นางสาววรรษมล    อาจเจริญ
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชุติมา    สุวรรณา
1. นางสาวจุรีพร    เริกกระโทก
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงวศินี    แผนจันทร์
1. นายธิตินันท์    ประสงค์เจริญ
9 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงนภัสรา    เฟื่องฟู
1. นางสาวชนิดา    ประจัญศรี
10 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงมาเรีย    รัตวัน
1. นางสาวจินตรา    ฐานสมบูรณ์
11 โรงเรียนวัดนาวง สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    จันดี
1. นางสาวภรณ์ทิพย์    ลือทองจักร์
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชยิสรา    หาญจางสิทธิ์
1. นางสาวชไมพร    ผลสินธ์
13 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอธิชา    ศรีโพธิ์กลาง
1. นายวรัญญู    ทองวัง
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชวิศา    สาโรจน์
1. นางสาวกัลยาณี    สีลารักษ์
15 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงศิริประภา    เนียมบุญเจือ
1. นางปุณนดา    รัชโพธิ์
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงเมธิกานต์    เกษแก้ว
1. นายอนันต์สมิทธิ์    เขจรนารถ
17 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงวริศรา    กฤษดี
1. นางสาวนิสาชล    ศรีสุวรรณ์
18 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุธาวี    ถนอมงาม
1. นางจุฑารัตน์    โล่ห์ทองคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................