สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 54 39 20 113 111 28 8 1 147
2 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 41 29 18 88 94 30 6 8 130
3 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 41 21 29 91 93 30 13 7 136
4 ปทุมวิไล 15 23 15 53 71 29 17 8 117
5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 9 10 14 33 42 15 20 13 77
6 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 9 10 5 24 41 29 16 15 86
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 7 18 8 33 38 16 9 6 63
8 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 6 3 12 21 24 20 29 14 73
9 หอวัง ปทุมธานี 5 15 19 39 51 38 28 11 117
10 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 5 6 13 21 23 11 15 55
11 ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 2 2 7 11 19 13 14 18 46
12 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 2 0 0 2 2 6 3 2 11
13 บัวแก้วเกษร 1 3 4 8 18 10 9 11 37
14 บ้านใหม่วัฒนา 1 0 2 3 6 4 3 1 13
15 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 0 0 1 1 3 3 5 7
16 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 0 2 4 6 13 13 4 1 30
17 วัดนาวง 0 2 0 2 9 13 11 4 33
18 นภสรณัฐนนท์ 0 1 0 1 1 0 2 0 3
19 ชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 0 0 4 4 9 12 9 9 30
20 สามโคก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 196 183 167 546 664 332 215 149 1,211