สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 111 28 8 1 147
2 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 94 30 13 7 137
3 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 94 30 6 8 130
4 ปทุมวิไล 71 29 17 8 117
5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 52 15 20 13 87
6 หอวัง ปทุมธานี 51 38 28 11 117
7 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 41 29 16 15 86
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 38 16 9 6 63
9 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 29 20 29 14 78
10 บัวแก้วเกษร 26 10 9 11 45
11 ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 22 13 14 18 49
12 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 21 23 11 15 55
13 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 13 13 4 1 30
14 วัดนาวง 9 13 11 4 33
15 ชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง” 9 12 9 9 30
16 บ้านใหม่วัฒนา 6 4 3 1 13
17 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 2 6 3 2 11
18 มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1 3 3 5 7
19 นภสรณัฐนนท์ 1 0 2 0 3
20 สามโคก 0 0 0 0 0
21 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 0 0 0 0 0
รวม 691 332 215 149 1,238