งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 685
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายทรัพย์อนันต์    เงินแจ่ม
2. นายนฤพล    เสาชัย
3. นายภรณย์    มานะจิตร์พันธ์
1. นางสาวจรินญา    ประสิทธิ์ชัย
2. นางจันทิมา    นุชฉัยยา
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปาลีวิสาข์    ธัญชวินสิน
2. นางสาววิมลรัตน์    ใจกล้า
3. นายสิทธิพงศ์    จงรุ่งสำราญ
1. นายกัณฑ์อเนก    สุภัทรศักดา
2. นายมนต์ชัย    จันทร์เทพ
3 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายอนุรักษ์    แซ่ลี้
2. นายจิตรกร    บัวงาม
3. นายนนทกาญ    สามงามจันทร์
1. นายผจญ    รุ่งอรุณเลิศ
4 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปณัฐศิตา    ตรีเดชา
2. นางสาวณัฐพร    ชูศรี
3. นางสาวศรุดา    หิรัญภัคธาดากุล
1. นายปัญญา    ไขสี
2. นางสาวหทัย    ชำนาญค้า
5 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐพงษ์    วรวัฒนานนท์
2. นายกฤติกรณ์    สุดโต
3. นายณัฐภัทร    ทองดี
1. นายณราวุฒิ    ช่างทุ่งใหญ่
2. นางสาวฤทัยรัตน์    ปัญญาสิม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................