งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 684
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายสรยุทธ    เปี่ยมรอด
2. เด็กชายพลกฤต    เอี่ยมพญา
3. เด็กชายสุวพิชญ์    ชื่นจู
1. นายวีรวิทย์    กล่ำเจริญ
2. นายหริดล    ปานรักษา
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กชายรวิพล    ทองเชื้อ
2. เด็กชายกิตติน    ไตรทิพย์
3. เด็กชายธนชัย    อ้วนอด
1. นายมนต์ชัย    จันทร์เทพ
2. นายเรวัต    สระทองบุญ
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. เด็กหญิงณิชกานต์    กุ้ยสุข
2. เด็กหญิงจิราภร    เปี่ยมประยงค์
3. เด็กหญิงมนัศญา    หอมระเหย
1. นางสาวจิราพร    อ่อนภักดี
2. นายปัญญา    ไขสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................