งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 683
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายณัฐชานนท์    มณฑีรรัตน์
2. นางสาวพิชชาพร    ยุตติโกมิตร์
3. นายแคน    คินซันมอ
1. นางสาวจรินญา    ประสิทธิ์ชัย
2. นางจันทิมา    นุชฉัยยา
2 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นายชนม์ธนวัฒน์    แก้วกัณฑ์
2. นางสาวชลดา    ชื่นเจริญ
3. นายณัญชพล    แก้วเฉลิมทรัพย์
1. นายกัณฑ์อเนก    สุภัทรศักดา
2. นายมนต์ชัย    จันทร์เทพ
3 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม 1. นางสาวปพิชญา    คำมหา
2. นางสาวมาติกา    หุ่นบำรุง
3. นางสาวชลธิชา    ทันปรีชา
1. นางสาวขวัญฤดี    ไพบูลย์
2. นายปัญญา    ไขสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................